W dniu 24 czerwca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka (Dz. U. Nr 148, poz. 990, dalej jako nowelizacja). Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy dopłaty krajowej udzielanej na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietna 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, dalej jako u.o.r.m.), co ma bezpośrednie przełożenie na realizację programu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych „Szklanka mleka”.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest określenie limitu środków, ustalanego w formie decyzji, do wysokości którego udzielana jest dopłata krajowa. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 46 ust. 8 u.o.r.m. wniosek o wydanie decyzji składany jest do 30 czerwca przez zainteresowane podmioty, czyli m. in. szkoły podstawowe, które samodzielnie organizują dostawy. Organem właściwym do wydania decyzji jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, który przyznaje limit środków na dany rok szkolny do dnia 31 sierpnia. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym określa Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym corocznie do dnia 15 czerwca. Przy ustalaniu kwoty przeznaczonej na dopłaty bierze się pod uwagę liczbę uczniów w biorących udział w programie dopłat oraz maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych.

W związku z tym, że dzień wejścia w życie nowelizacji przypada dość późno, aby umożliwić realizację programu w roku szkolnym 2010/2011 ustanowiono odpowiednie przepisy przejściowe. I tak:

• Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 i uzyskaniem dopłaty krajowej mogą składać w terminie do 31 sierpnia 2010 r.
• We wniosku o wydanie decyzji składanym na rok szkolny 2010/2011, nie podaje się liczby uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu w szkołach podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub przetwory mleczne.
• Decyzję o określeniu limitu środków w roku szkolnym 2010/2011, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje w terminie do dnia 30 września 2010 r.
• Rada Ministrów wyda rozporządzenie, w którym określi wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011, do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Ponadto na stronach Agencji Rynku Rolnego opublikowano Warunki udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2010/2011 oraz wzory formularzy i załączników niezbędnych do uczestnictwa w programie.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 sierpnia 2010 r.

Przydatne materiały:
Ustawa  z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka (Dz. U. Nr 148, poz. 990)
Agencja Rynku Rolnego - Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych