Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.


Celem nowej regulacji jest poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego co w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.

Projekt określa wzory:
• dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego – w postaci protokołów, czy zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
• dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego, w postaci odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
• wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.


Projektodawca określił dla niektórych dokumentów po dwa odrębne wzory, w zależności od formy ich wydania papierowej bądź elektronicznej.

Ponadto odpisy zupełne i skrócone aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczenia o stanie cywilnym będą wydawane na zabezpieczonych blankietach. Każdy z zabezpieczonych blankietów będzie posiadał indywidualne oznaczenie składające się z dwóch liter oraz siedmiu cyfr, co ma zapewnić właściwe rozliczanie druków.

Wejście w życie rozporządzenia jest związane bezpośrednio z wykonaniem projektu pl.ID, obejmującego powiązane ze sobą ściśle obszary: ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego. Ważnym elementem projektu pl.ID jest utworzenie rejestru stanu cywilnego prowadzonego w systemie teleinformatycznym.

Termin wejścia w życie projektu rozporządzenia przewidziano na 1 stycznia 2015 r.

Zobacz projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego