Projekt teraz trafi pod głosowanie w marcu lub kwietniu na forum całego Parlamentu Europejskiego, a po jego przyjęciu stanie się mandatem do negocjacji z Radą UE, czyli państwami członkowskimi nad ostatecznym kształtem regulacji. 

To kolejny etap działań zmierzających do zniesienia zmian czasu na letni i zimowy. Poprzedziły je konsultacje społeczne w całej Unii Europejskiej. Zdecydowana większość mieszkańców państw UE opowiedziała się za rezygnacją ze zmian czasu dwa razy w roku. W ich trakcie  złożono 4,6 mln uwag i była to największa liczba w historii UE. 

O zasadach dotyczących czasu letniego mówi unijna dyrektywa z 2001 roku, która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich UE. Uzasadnieniem było sprawne funkcjonowanie nie tylko transportu i komunikacji, ale również innych sektorów gospodarki, które wymagają stałego, długookresowego planowania.

Czytaj: Prawie 5 mln opinii - KE zdecyduje co dalej ze zmianami czasu>>