W części dotyczączej dziennikarzy nowela wprowadza zmianę w art. 16 ust. 1, który ma brzmieć: "Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy zawodowej, w razie gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 paragraf 1 Kodeksu karnego (niezawiadomienie o czynie zabronionym - PAP) albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub tego materiału".

Jak uzasadniali autorzy projektu, celem zmiany jest przywołanie w art. 16 ust. 1 obowiązującego przepisu, czyli art. 240 paragraf 1 Kk z 6 czerwca 1997 r., zamiast art. 254 Kodeksu karnego z 1969 r. - To rzecz istotna, gdyby doszło do jakichś procesów przeciwko dziennikarzom, którzy mogliby się bronić mówiąc, że nie mogą być skazywani na podstawie nieistniejącego przepisu Kk - wyjaśniał poseł PiS Jacek Świat.

Celem tej częśći nowelizacji, która dotyczy udzielania informacji, jak wskazano w uzasadnieniu - jest dostosowanie przepisów ustawy Prawo prasowe, uchwalonej w 1984 r., do aktualnej rzeczywistości ustrojowej oraz innych ustaw. Według autorów projektu aktualny przepis (art. 5 ust. 1 prawa prasowego), który stanowi, że: "Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie", pozbawia prawa do udzielania informacji osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi, a także osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
Reprezentujący Komisję do Spraw Petycji, która przygotowała projekt, poseł Jacek Świat wyjaśniał, że sformułowanie "każdy obywatel" ogranicza działanie ustawy do obywateli polskich, natomiast wykreślenie słowa "obywatel" - jak mówił - "rozszerza działanie ustawy na wszystkich, którzy w Polsce legalnie przebywają".

- Trzecia proponowana zmiana obejmuje art. 37a, który mówi: "W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego". Zmiana polega na dostosowaniu artykułu do aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych – obecnie nie stosuje się już kar dodatkowych, lecz środki karne (m.in. pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej).

  Prawo prasowe. Komentarz >>