W ramach kontroli sprawdzono łącznie 1041 przedsiębiorców, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości u 271 z nich, tj. 26 proc.

Przyjmują sprzęt, ale nie informują o zasadach

Podczas kontroli wszyscy kontrolowani deklarowali, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmują zużyty sprzęt, ale niestety nie wszyscy
wywiązywali się z nałożonych na nich obowiązków informacyjnych, tak bardzo istotnych z punktu widzenia konsumentów.
W tym zakresie sprawdzono, czy w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży, znajdowała się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu, a także czy wskazano, że dystrybutor jest zobowiązany do:

  • nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży,
  • nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu,
  • nieodpłatnego przyjęcia (w placówkach o powierzchni powyżej 400 m2 lub w ich pobliżu) zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego sprzętu (w przypadku sprzętów, których każdy z wymiarów nie przekracza 25 cm).

Sprawdź też: Czy firma, która zorganizowała zbiórkę elektrośmieci, powinna posiadać pozwolenie na zbieranie odpadów? >

Nie wszyscy, zgodnie z wymaganiami, umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje dla konsumentów o swoich obowiązkach w zakresie nieodpłatnego przyjęcia i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Brak takich informacji lub niepełne informacje stwierdzono u 207 kontrolowanych dystrybutorów.

 


Gdzie informacja o punktach odbioru?

Sprawdzono także umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czy taką informację umieszczono na stronie internetowej lub w formie komunikatu, stwierdzając, że 159 przedsiębiorców nie umieściło takich informacji.

Skontrolowano również 6031 urządzeń elektrycznych i elektronicznych sprawdzając przy tym, czy:

  • sprzęt jest wprowadzany do obrotu przez podmiot wpisany do rejestru lub taki, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
  • dystrybutor umieścił na produktach symbol selektywnego zbierania,
  • do oferowanych produktów dołączono wymagane informacje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania oraz o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

W tym zakresie zakwestionowano 410 partii produktów.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 142 decyzje nakładające na przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej kwocie 758 tys. zł. W 27 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary stwierdzając znikomość naruszenia prawa.

Sprawdź też: Jak prawidłowo zaksięgować fakturę za utylizację zlikwidowanych środków trwałych? >

Czytaj: Do 2021 r. masa zebranych elektrośmieci powinna wzrosnąć>>