Ustawa uchwalona została przez Sejm 24 marca br.  wszystkie poprawki wprowadzone do ustawy przez Senat. Senatorowie wprowadzili do ustawy poprawki, m.in. wydłużającą jej wejście w życie do 30 dni i techniczny przepis, doprecyzowujący kwestię oświadczeń o niekaralności osób zatrudnionych przy uprawie konopi.

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku - WZÓR >

Decyzja - zezwolenie na uprawę konopi włóknistych - WZÓR >

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych WZÓR >

Wystarczy wniosek do KOWR, by uprawiać konopię i mak

Uprawa konopi i maku w naszym kraju jest pod kontrolą. Obecny stan prawny zawiera uregulowania, zgodnie z którymi producent oraz skupujący mak lub konopie składał corocznie wniosek, wraz z całą dokumentacją, do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) lub marszałków województw o wydanie decyzji upoważniającej do uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych. Nowe rozwiązania znoszą te wymogi. By móc uprawiać konopie czy mak, trzeba będzie jedynie zgłosić wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowo, na podstawie obecnych przepisów, za określenie powierzchni maku i konopi odpowiedzialny jest Sejmik województwa. Takie rozwiązanie wpływało ograniczająco na powierzchnię uprawy i możliwości rozwoju krajowej biogospodarki. Nowe przepisy znoszą ten obowiązek. Ponadto, ma być rozszerzony katalog przeznaczenia i celów, na jakie może być wykorzystywany mak czy konopie włókniste.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Uchwała sejmiku województwa w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej w danym roku pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw >

Ustawa przenosi obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) właściwych ze względu na miejsce położenia uprawy na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Proponuje się, aby monitorowanie skupu również prowadził KOWR (obecnie monitorowanie skupu prowadzą urzędy marszałkowskie). Podmioty, które będą uprawiały mak lub konopie włókniste zostaną wpisane do rejestru prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego KOWR. Ponadto w ustawie znajdzie się przepis obligujący KOWR do przeprowadzania kontroli, producentów i skupujących mak lub konopie włókniste, kontroli informacji zawartych we wnioskach oraz kontroli upraw maku i konopi włóknistych.

Nowe przepisy przewidują, że kontrole muszą być wykonywane co najmniej u 10 proc. producentów maku i 10 proc. producentów konopi włóknistych w danym roku zbiorów. Za uniemożliwienie lub utrudnienie ich przeprowadzenia rolnikom grozi kara w wysokości 10 tys. zł.

WZÓR DOKUMENTU: Upoważnienie do wykonywania nadzoru nad uprawami maku lub konopi >

Uprawa maku i konopi będzie mogła być uprawiana na cele: energetyczne, weterynaryjne, paszowe, materiałów kompozytowych, rekultywacji, pszczelarskie, nawozowe, jako naturalne środki ochrony roślin. W projekcie ponadto zaproponowano by mak i konopie włókniste mogły być uprawiane także na potrzeby własne, potrzeby naukowo-badawcze oraz z przeznaczeniem do hodowli nowych odmian maku i konopi włóknistych.