Dziś przepis art. 633 kpc przyznaje powiatowemu (miejskiemu) rzecznikowi konsumentów uprawnienie do wytaczania powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów, a także wstępowania za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Ministerstwo Sprawiedliwości, w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego uprawnienia procesowe rzeczników konsumentów chce rozszerzyć o możliwość wstępowania do każdej sprawy o ochronę konsumenta, za jego zgodą. A więc nie tylko konsumenta będącego powodem, ale i pozwanym.

Rzecznik już może wspierać pozwanego

Radca prawny Marek Radwański Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu uważa, że nową projektowaną treść przepisu należy potraktować jako doprecyzowanie obowiązującego stanu prawnego. Podkreśla, że rzecznik konsumentów ma już prawo do wstępowania do postępowań po stronie pozwanego konsumenta. Podstawą jest obowiązujący przepis art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie, z którym rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

- Dlatego też w drodze wykładni należy uznać, że rzecznik konsumentów już obecnie ma legitymację procesową do wstępowania do postępowań toczących się przeciwko konsumentom niezależnie od tego czy powód będący przedsiębiorcą na wstąpienie rzecznika udzielił zgody czy też nie. Jednakże taka zmiana przepisów będzie miała walor edukacyjny - uważa Marek Radwański. 


Ułatwienie dla sędziów

Wskazuje, że po zmianie, każdy czytający przepis, również konsument, który najczęściej nie jest prawnikiem będzie rozumiał, że może się zwrócić do rzecznika o pomoc także wtedy, gdy będzie pozwanym, a przedsiębiorca, który go pozywa nie będzie mógł oponować udzieleniu pomocy konsumentowi przez rzecznika. - Ta nowelizacja będzie korzystna też z punktu widzenia sędziów. Znają oni bardzo dobrze k.p.c., ale nie zawsze inne ustawy. Dlatego przeniesienie regulacji z tej ustawy do ustawy procesowej należy ocenić pozytywnie – mówi Marek Radwański.

Krzysztof Podgórski Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów podkreśla, że prawo szczególnie konsumenckie, powinno być, na ile to tylko możliwe, maksymalnie transparentne.

- Nadto dotychczasowa praktyka sądów był różna. Zdarzało się, że sąd z urzędu informował rzecznika o prowadzonej sprawie i możliwości wstąpienia po stronie pozwanego konsumenta do toczącego się postępowania – mówi Krzysztof Podgórski.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, jak zapewnia ministerstwo, jest na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych. 

 

Warto przeczytaćUpadły konsument-emeryt dostanie nie więcej niż 825 zł