Uchwalona 2 sierpnia br. ustawa umożliwi organom lub podmiotom wskazanym w ustawie o rezerwach strategicznych (dalej: „u. r. s.”) wnioskowanie do Prezesa Rady Ministrów o utworzenie rezerwy strategicznej poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (dalej: „Program”). Wniosek taki będzie składany w razie zaistnienia ustawowych przesłanek tworzenia rezerw strategicznych poza Programem. Rezerwy poza Programem Prezes Rady Ministrów będzie  mógł tworzyć także z urzędu. Ustawa określa także szczególny tryb likwidacji tak utworzonych rezerw. Likwidacja taka będzie możliwa jedynie w przypadku ziszczenia się przynajmniej jednej z dwóch przesłanek, z których:

  1. pierwsza zakłada wystąpienie konieczności złagodzenia zakłóceń dostaw związanych z funkcjonowaniem gospodarki lub służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli,
  2. druga zakłada wystąpienie konieczności udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dokonując takiej likwidacji będzie dokonywać:

  1. sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej po cenach określonych przez Prezesa Rady Ministrów w decyzji likwidacyjnej z zastosowaniem niektórych przepisów dotyczących ogólnej sprzedaży zlikwidowanych rezerw strategicznych – jeśli dana rezerwa była zlikwidowana w oparciu o przesłankę konieczności złagodzenia zakłóceń dostaw związanych z funkcjonowaniem gospodarki lub służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli,
  2. sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw na rzecz podmiotów prawa międzynarodowego publicznego – jeśli dana rezerwa była zlikwidowana w oparciu o przesłankę konieczności udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego ze względu na potrzebę ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego.

Prezes Rady Ministrów będzie przedstawiał sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności okresowe informację o likwidacjach asortymentu rezerw strategicznych dokonanych na podstawie zmienionej u.r.s. :

  1. za pierwsze półrocze danego roku – w terminie do dnia 31 sierpnia tego roku,
  2. za drugie półrocze danego roku – w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj także: Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - ustawa podpisana>>