J.B. wniósł 16 lipca 2020 r. protest wyborczy przeciwko wyborowi Prezydenta RP. Skarżący wyraził w nim swoje niezadowolenie z powodu niskiej emerytury i trudnej sytuacji ekonomicznej. W ocenie skarżącego jego zła sytuacja bytowa jest powiązana z działaniami kandydata wybranego na urząd Prezydenta RP. Sąd Najwyższy pozostawił wniesiony protest bez dalszego biegu. Sąd Najwyższy wskazał, że wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie, co wynika z art. 129 Konstytucji RP.

Przesłanki protestu wyborczego

Na podstawie art. 82 § 1 Kodeksu wyborczego przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu:

  1. dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub
  2. naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Ponadto w oparciu o art. 82 § 2 Kodeksu wyborczego protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, o którym mowa w § 1, lub naruszenia przez właściwy organ wyborczy przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania.

 


Brak właściwych zarzutów w proteście wyborczym

Sąd Najwyższy wskazał, że autor protestu wyborczego powinien zawrzeć w nim zarzuty, a także przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń. Wynika to z art. 321 § 3 Kodeksu wyborczego. Zarzuty te powinny odnosić się do przesłanek wynikających z przywołanego art. 82 Kodeksu wyborczego. Tymczasem J.B. nie sformułował w proteście zarzutów tego rodzaju. W piśmie skoncentrował się on na rozważaniach dotyczących jego sytuacji bytowej, za którą – w ocenie skarżącego – odpowiadać ma kandydat wybrany na Prezydenta RP. Tego rodzaju okoliczności nie mogą być podstawą protestu wyborczego – wskazał Sąd Najwyższy. Protest podlegał więc pozostawieniu bez dalszego biegu. Jak wynika bowiem z art. 322 § 1 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 321.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 lipca 2020 r., I NSW 1134/20, LEX nr 3033921.

Czytaj także: SN hurtowo rozpoznaje protesty - niektóre zasadne, ale nie zaważyły na wyniku>>