- Nie można powiedzieć, aby wyrok w sprawie Bistieva p. Polsce został wykonany. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych działań mających na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom – mówi radca prawny Jacek Białas, prawnik HFPC reprezentujący cudzoziemców w postępowaniu przed ETPC. I dodaje, że sprawa ma charakter precedensowy, bo wyrok ETPC jest jedynym wyrokiem organu międzynarodowego dotyczącym umieszczania uchodźców, w tym także dzieci, w strzeżonym ośrodku. - Temat ten powinien być obecny w dyskusji na temat detencji dzieci uchodźców w Polsce, jak również wpłynąć na orzecznictwo polskich sądów w tej kwestii – twierdzi prawnik HFPC. 

Czytaj: Strasburg: pobyt czeczeńskiej rodziny w zamkniętym ośrodku dla uchodźców sprzeczny z Konwencją>>
 

Naruszone prawo do życia rodzinnego

W swoim wyroku z 10 kwietnia 2018 roku Trybunał stwierdził naruszenie prawa do życia rodzinnego. Wskazano, że doszło do tego poprzez niewzięcie pod uwagę dobra trójki dzieci podczas decydowania o pozbawieniu wolności. Trybunał uznał też, że polskie władze powinny rozważyć zastosowanie środków wolnościowych, a detencja powinna zawsze być rozwiązaniem, po które sięga się w ostateczności. W wyroku stwierdzono również, że okres pozbawienia wolności (5 miesięcy i 20 dni) był zbyt długi. 

Polski rząd twierdzi, że wyrok wykonano

Rząd RP 11 kwietnia 2019 r. przedstawił Komitetowi Ministrów raport z wykonania wyroku. W dokumencie stwierdzono, że do polskiego prawa wprowadzona została możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych wobec umieszczenia uchodźców w strzeżonym ośrodku. Wskazano również, że rozwiązania takie są powszechnie stosowane. Rząd zaznaczył , że pracownicy służb migracyjnych zostali powiadomieni o treści wyroku. Wobec powyższego, zdaniem rządu, podjęte działania powodują, że wszelkie zobowiązania dotyczące wykonania wyroku zostały spełnione. 

 


Fundacja Helsińska: Problem wciąż jest

W swoim stanowisku Fundacja wskazała, że z doświadczeń organizacji pozarządowych oraz krajowych instytucji ochrony praw człowieka wynika, że w postępowaniach o umieszczenie w strzeżonym ośrodku, zasada badania najlepszego interesu dziecka nie jest w odpowiedni sposób brana pod uwagę przez polskie władze. - Z dostępnych danych wynika, że w okresie 2014-2017 w strzeżonych ośrodkach przebywało ponad 1100 dzieci. Ponadto, badania orzecznictwa polskich sądów w sprawach dotyczących detencji uchodźców wskazują, że rzadko zwracają one uwagę na indywidualną sytuację dzieci. Także ocena dobra dziecka przez sąd zazwyczaj ogranicza się do stwierdzenia, że dobro to jest zachowane, gdyż dziecko zostaje umieszczone w strzeżonym ośrodku razem z rodzicami. Ponadto, sądy zazwyczaj orzekają umieszczenie w strzeżonym ośrodku na maksymalny dopuszczalny prawem okres - pisze HFPC.

W swoim stanowisku HFPC wskazała na szereg rekomendacji: 

  • przeprowadzenie szkoleń dla sędziów i funkcjonariuszy Straży Granicznej ze stosowania zasady najlepszego interesu dziecka oraz orzecznictwa ETPC w tym zakresie; 
  • przygotowanie wytycznych dotyczących konkretnych działań, jakie powinny być podejmowane w każdej sprawie detencji rodzin uchodźców z dziećmi, mających na celu ochronę najlepszego interesu dziecka; 
  • zapewnienie, że sądy będą badać indywidualnie najlepszy interes dziecka w każdej sprawie dotyczącej umieszczenia w strzeżonym ośrodku, w tym także poprzez przesłuchiwanie dzieci jak i przeprowadzanie dowodów z opinii biegłych; 
  • zapewnienie, że każde postanowienie sądu w sprawie o umieszczenie rodziny w strzeżonym ośrodku będzie zawierać indywidualne rozpatrzenie sytuacji dzieci. 


HFPC zarekomendowała również Komitetowi zwrócenie się do polskiego rządu z prośbą o przedstawienie statystyk dotyczących ilości cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach z uwzględnieniem ilości dzieci.