Rzecznik poinformował, że wpłynęła do niego skarga obywatela, którego samochód został usunięty przez straż miejską z drogi publicznej. I stwierdził, że powiadomienie o odholowaniu pojazdu na parking strzeżony, które otrzymał, zawiera niezgodne z prawem pouczenie. Mówi ono, że właściciel może odbierać samochód po opłaceniu jego usunięcia i postoju na parkingu.

Czytaj omówienie w LEX: Transgraniczne holowanie polskiego auta a prawo UE. Omówienie wyroku TS z dnia 20 maja 2021 r., C-707/19 (K.S. przeciwko A.B.) >

Tym czasem przepis zawierający to pouczenie (art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450)), na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. stracił ważność 13 września 2019 r. Mimo to, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uaktualnił przepisów rozporządzenia z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej. W efekcie pouczenie kierowane przez straż miejską i policję do właścicieli odholowanych samochodów nadal zawiera informację o konieczności opłaty za ich usunięcie i parkowanie. Nie odpowiada to obecnemu stanowi prawnemu i wprowadza obywateli w błąd - stwierdza RPO.

Rzecznik zwrócił się do MSWiA o zmianę treści powiadomienia i dostosowanie go do obowiązujących regulacji prawnych.

Czytaj także: Wspólnota mieszkaniowa może usunąć wrak z parkingu, ale tymczasowo na swój koszt>>