Ustawa przewiduje dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Właściciele lasów będą stosować wymagania tzw. dobrej praktyki dotyczącej gospodarki leśnej. Nowe przepisy określają sposób postępowania właścicieli lasów podczas przygotowywania i realizacji działań dotyczącej tej gospodarki.
  • Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra klimatu i środowiska.
  • Wymagania określone zostaną z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.
  • Stosowanie dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wymagania związane z gospodarką leśną zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV tzw. dyrektywy siedliskowej UE oraz ptakom w oparciu o tzw. dyrektywę ptasią UE.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Spór o Łysiec, czyli niebezpieczna zmiana granic parku narodowego>>