Minister Rafalska zachęca, żeby wnioski składać jak najszybciej, jeszcze w sierpniu, bo wtedy mamy gwarancję ciągłości świadczenia. Świadczenia wypłacane na podstawie ubiegłorocznego wniosku wypłacane będą do końca września. Jeśli rodzice chcą otrzymać świadczenie w październiku, to nowy wniosek musi zostać złożony w sierpniu.

Bez wniosku nie będzie wypłaty

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu Rodzina 500+ jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku zarówno przez rodziny zainteresowane kontynuowaniem korzystania ze wsparcia, jak i te rodziny, które dopiero chcą dołączyć do programu.

Papierowo lub elektronicznie

Od 1 sierpnia można składać wnioski w wersji papierowej - podobnie, jak w poprzednim roku: w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą.

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, już ponad 352 tys. rodzin ma te formalności za sobą, bo skorzystały z elektronicznej formy, która była dostępna od 1 lipca. Tu do wyboru są: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna. W sierpniu aktywne będą wszystkie wymienione kanały.

Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czas na Dobry Start

Wakacje to również okres składania wniosków o nowe rządowe świadczenie Dobry Start. To 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny. Więcej na temat składania wniosków o Dobry Start tutaj >