W środę podczas zamkniętego posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej (KEP), gdzie gościem będzie przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych ma się odbyć dyskusja na temat potrzeby opracowania nowego wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez posłów i senatorów. Posłowie z komisji chcą uprościć i zdigitalizować wysyłanie oświadczeń, aby wyeliminować błędy przy wypełnianiu formularzy

 

Komisja kontroluje oświadczenia pełne usterek

W rozmowie z PAP Jacek Świat, poseł PiS przewodniczący KEP, podkreślił, że podstawowym zadaniem KEP jest kontrola oświadczeń majątkowych. - Od lat jest wielki problem z formularzami oświadczeń majątkowych  - powiedział. - Ten formularz jest po pierwsze - trochę archaiczny, po drugie - dość nieczytelny" - dodał. 

Jak wskazał, oświadczenia składane przez parlamentarzystów są pełne usterek. - Usterek niewynikających ze złej woli czy z faktu, że ktoś chce coś ukryć, tylko czasem to wynika z braku uwagi czy poważnego podejścia do wypełniania oświadczenia, ale przede wszystkim z niejasności interpretacji - co, gdzie należy wpisać  - podkreślił Świat.

Przewodniczący przyznał, że na 460 posłów co roku ponad 100 oświadczeń wypełnionych jest z błędami, które potem trzeba wyjaśniać przed Komisją Etyki Poselskich. - Podejmujemy próbę, wraz z Komisją Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, żeby ten formularz poprawić, aby był bardziej jednoznaczny i żeby tych wątpliwości interpretacyjnych było jak najmniej  - zapowiedział przewodniczący i przypomniał, że jego komisja wysyła co roku informację do posłów, jak mają wypełniać formularze, ale nadal zdarzają się błędy. - Chcemy się z tym zmierzyć. Być może do końca kadencji uda nam się to wypracować  - dodał.

Cyfrowe oświadczenie z podpowiedziami

Ponadto, o czym mówi PAP Świat, jest kwestia tego, aby wysyłanie oświadczeń majątkowych było zdigitalizowane, a przy okazji, aby elektroniczna forma formularza wymuszała odpowiedzi. - Wtedy byłoby mniej przeoczeń  - stwierdził.  Chcemy także, aby formularze można było wysyłać drogą elektroniczną - tak, jak wiele dokumentów obecnie  - dodał.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora oświadczenie o stanie majątkowym składa się marszałkowi Sejmu pierwszy raz do dnia ślubowania poselskiego, a kolejne do 30 kwietnia każdego roku (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego). Jak wyglądają wzory oświadczeń, można sprawdzić na stronie Sejmu - tutaj. Zgodnie z art. 35 ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora oświadczenie zawiera w szczególności informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych;
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

(jo/pap)