Nowe przepisy mają usprawnić działalność domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Porządkują też standardy świadczonych usług w takich zakresach jak: terapeutyczno – wychowawczy, interwencyjny czy potrzeb bytowych.

- Rozporządzenie zapewnia natychmiastową pomoc psychologiczną matkom i kobietom w ciąży. Reguluje również pobyt starszych dzieci w ośrodkach. Dziecko które ukończyło 18 lat, a uczy się lub jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym, może pozostać z matką w placówce – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj także: NIK o programie "Za życiem": Miało być kompleksowo, a realnej pomocy brak>>

ROZPORZĄDZENIE z 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży >

Wymagania dla terapeutów

Domy matek i kobiet w ciąży prowadzone są na podstawie regulaminu organizacyjnego, opracowanego przez kierownika i uchwalonego przez zarząd powiatu lub organ prowadzący placówkę. Ważną zmianą jest wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez osoby pracujące w tych placówkach np. pedagoga, terapeuty czy psychologa.

Sprawdź: Czy niepubliczny dom samotnej matki jest ośrodkiem wsparcia w myśl ustawy o pomocy społecznej? >

Lepszy standard bytowy

Jak podkreśla resort rodziny i polityki społecznej, ośrodki pomagają osobom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji mieszkaniowej np. musiały opuścić swoje dotychczasowe miejsce pobytu. Domy matek i kobiet w ciąży umożliwiają im czasowe schronienie i odpowiednie wsparcie. Zadaniem ośrodków jest również zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz przechowywania wózków dziecięcych. Ponadto, nowe przepisy zobowiązują placówki do posiadania kuchni lub aneksu kuchennego dostosowanego do liczby miejsc. Ośrodki, które nie spełniają tych norm, mają 24 miesiące na ich dostosowanie.