Małgorzata B. zwróciła się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o interwencję, gdyż ING Bank Śląski przekazuje jej dane osobowe osobom trzecim bez jej zgody. Zdaniem skarżącej naruszono w ten sposób rozporządzenie UE - RODO, które zakłada przetwarzanie danych osobowych w uzasadnionych celach.

Czytaj:  Prezes UODO surowo ukarał głównego geodetę i zapowiada kolejną sankcję>>
 

Prezes wszczął postępowanie wyjaśniające i skierował pismo do banku w lipcu 2018 r.  Bank odpowiedział, że Małgorzata B. posiadała trzy konta, dwa z nich wygasły, a jedno jest nadal aktywne, ale nie ma na nim środków.

Bank wyjaśnił, że o dane klientki pytał komornik, który prowadził postępowanie egzekucyjne i posiadał tytuł wykonawczy. Ponadto pismo przyszło z sądu rejonowego, a chodziło o zajęcie konta.

Czytaj w LEX: Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych >

Przetwarzanie danych z wygasłego konta

Prezes Urzędu Ochrony Danych wydał decyzję, w której stwierdził, że nie ma podstaw do uwzględnienia skargi o bezprawne przetwarzanie danych.

Od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Małgorzata B. odwołała się. W skardze zarzuciła decyzji prezesa m.in:

  1. nie podjęcie wystarczających czynności dla wyjaśnienia istoty problemu (naruszenie art. 78, 77 i 80 kpa)
  2. nie wyciągnięcie konsekwencji przez prezesa UODO wobec banku, mimo naruszenia prawa
  3. błędne przyjęcie, że bank nie naruszył przepisów o przetwarzaniu danych osobowych
  4. zbyt ogólne twierdzenia zawarte w uzasadnieniu decyzji
  5. naruszenie art. 6 ust.1 lit.b) RODO ( przetwarzanie jest zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
  6. naruszenie art. 59 ustawy Prawo bankowe w sprawie rachunku powierniczego.

Zgodnie z tym ostatnim przepisem, w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego - środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu. A w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego - środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości (art. 59 ust. 4 i 5)

Sprawdź w LEX: Skutki upadłości i egzekucji prowadzonej wobec osoby powierzającej środki gromadzone na rachunku powierniczym >

WSA: Obowiązek banku - przekazać dane

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lipca br. oddalił skargę Małgorzaty B. jako niezasadną. Jak zaznaczył w ustnym uzasadnieniu orzeczenia sędzia Janusz Walawski, prezes UODO wydał decyzję zgodną z kodeksem postępowania administracyjnego; wyjaśnił i uzasadnił wystarczająco, dlaczego wniosku skarżącej nie uwzględnił.

- Skarżąca miała aktywny rachunek w banku, a zajęcie wierzytelności z tego konta było prawomocną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie, który potwierdził zasadność nadania tytułu wykonawczego, więc obowiązkiem banku było przekazanie danych klientki - stwierdził sędzia.

WSA dodał, że bank przetwarzając dane osobowe nie naruszył RODO, ani Prawa bankowego.

Sygnatura II SA/Wa 1955/19, nieprawomocny wyrok z 29 lipca 2020 r.

Czytaj w LEX:  Najistotniejsze zmiany dla banków wynikające z Tarczy Antykryzysowej >