Ministerstwo Obrony Narodowej skierowało we wtorek do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej. Realizuje on upoważnienie zawarte w ustawie o obronie ojczyzny. Nowa regulacja uwzględnia istnienie wojskowych centrów rekrutacji (WCR).

Jakie zmiany

W projekcie przewiduje się uregulowanie m.in. zakres wykonywanych badań. Jest to wywiad psychologiczny oraz badanie diagnostyczne, w tym ocena sprawności intelektualnej, diagnostyka cech osobowości (ocena poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych oraz działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia), a także diagnostyka sprawności psychomotorycznej.

Psycholog na podstawie wyników badania wyda orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Projekt reguluje także tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych. Opisano w nim również m.in. tryb kontroli wykonywania i dokumentowania badań; sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi oraz wzór orzeczenia.

W rozporządzeniu zapisano m.in., że dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w WCR przez okres 20 lat, licząc od 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego czasu dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Termin ważności badań psychologicznych wyniesie trzy lata od ostatniego badania, zakończonego wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do pełnienia służby.

Rozporządzenie ma wejść w życie 23 kwietnia 2022 r