Projekt ustawy nowelizującej ustawę – Prawo o ustroju sądów wojskowych dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 marca 2013 r. Zgodnie z orzecznictwem TK upoważnienie ustawowe do wydawania rozporządzeń powinno być konkretne, a nie domniemane. A ponadto powinno być szczegółowe tj. - im większa jest ingerencja w sferę praw i wolności konstytucyjnych, tym bardziej szczegółowe mają być wytyczne.
A zatem minister obrony narodowej znosić może sądy wojskowe i określić ich siedziby i obszary właściwości mając na względzie racjonalną organizację sądownictwa. Dotyczy to tworzenia i znoszenia wydziałów zamiejscowych sądów garnizonowych oraz tworzenia innych sądów wojskowych. Ma to nastąpić poprzez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do rozmieszczenia Sił Zbrojnych oraz zakresu obciążenia poszczególnych sądów wpływem spraw, a także uwzględniać ekonomię postępowania sądowego w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do sądu. 
Minister obrony narodowej przed wydaniem rozporządzenia musi zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa i porozumieć się z ministrem sprawiedliwości.