W rozporządzeniu wskazano, że do pomocy na nowe inwestycje zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r. Nr 214, s. 3).
Warte podkreślenia jest to, że pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie z regionalną pomocą inwestycyjną.
Pomoc na nowe inwestycje ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom.
Pomoc udzielania jest do dnia 31 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późn. zm.).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line