Rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz 475) Minister Infrastruktury określił sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, sposób dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia tego obowiązku. Rozporządzenie stanowiło wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 197 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia realizacja przez osobę uprawnioną obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych następuje w następujących po sobie okresach rozliczeniowych, z których każdy obejmuje jeden rok kalendarzowy, tj. okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Natomiast zgodnie z treścią § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia osoba uprawniona ma obowiązek w ramach danego okresu rozliczeniowego uczestniczyć w co najmniej 24 godzinach edukacyjnych kształcenia. Minimalna liczba godzin kształcenia dla roku kalendarzowego (24 godziny edukacyjne) została ustalona w drodze konsultacji z organizacjami zawodowymi.
Ponieważ wspomniane rozporządzenie weszło w życie w połowie 2008 roku, tj. 27 maja 2008 r., powyższa zasada została zachwiana - za początek okresu rozliczeniowego nie można było uznać dnia 1 stycznia 2008 r., gdyż w tej dacie nie istniały jeszcze mechanizmy przekazywania przez organizatorów kształcenia informacji o organizowanych formach kształcenia. Mechanizmy te zafunkcjonowały z dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 27 maja 2008 r., który należy tym samym uznać za pierwszy dzień okresu rozliczeniowego obejmującego rok 2008, przy czym ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, zgodnie z zasadą wyrażoną w treści § 8 ust. 1 rozporządzenia i braku odmiennych regulacji przejściowych, pozostał dzień 31 grudnia 2008 r. Powyższe spowodowało, że osoby uprawnione zostały na mocy rozporządzenia zobowiązane do uczestnictwa w co najmniej 24 godzinach edukacyjnych kształcenia w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy nie obejmował całego lecz pół roku kalendarzowego.
Jednocześnie należy wskazać, nawiązując do treści art. 196 ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, iż rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. wprowadziło odmienny sposób prowadzenia doskonalenia zawodowego z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego. Nowy system oraz brak powszechnej świadomości o wprowadzonych zmianach spowodował, że przez pierwsze miesiące obowiązywania nowego rozporządzenia liczba zgłaszanych programów przez organizatorów kształcenia była stosunkowo niewielka, a tym samym możliwość realizacji obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez osoby uprawnione znacząco utrudniona.
Opisany powyżej problem nie dotyczy osób, które uprawnienia lub licencję zawodową uzyskały w roku 2008, gdyż, zgodnie ze zdaniem drugim § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w przypadku tych osób uprawnionych, ich pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2009 r. ("Za pierwszy okres rozliczeniowy uznaje się rok kalendarzowy następujący po roku kalendarzowym, w którym osoba uprawniona uzyskała uprawnienia lub licencję zawodową").
Mając na uwadze powyższe uznano za zasadne, by przedłużyć obecny okres rozliczeniowy, trwający od 27 maja 2008 r. i który planowo zakończyć się miał 31 grudnia 2008 r., do końca przyszłego roku kalendarzowego, tj. do 31 grudnia 2009 r. Tym samym okresem, w którym rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości jest obowiązany do uczestniczenia w co najmniej 24 godzinach edukacyjnych kształcenia jest okres od 27 maja 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Infrastruktury.