Zgromadzenie rozpocznie się od wręczenia nagrody Ludovic Trarieux International Human Rights Prize, prestiżowego wyróżnienia przyznawanego od ponad 30 lat prawnikom oraz ich zrzeszeniom zaangażowanym w walkę o prawa człowieka. Izba Adwokacka w Warszawie otrzymała nagrodę za rok 2022 - wręczy ją mec. Bertrand Favreau, jeden z członków kapituły nagrody, zaś nagrodę w tym roku otrzyma adwokat Yuliya Yurhilevich z Białorusi, która obecnie jest osadzona w kolonii karnej w Białorusi.

Czytaj: Warszawska izba adwokacka nagrodzona za obronę praw człowieka >>

Następnie sprawozdania roczne złożą dziekan, rzecznik dyscyplinarna, prezes Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w dalszej kolejności odbędzie się dyskusja nad zgłoszonymi projektami uchwał.

 

Od urzędówek po posiedzenia niejawne

Adwokat Robert Pogorzelski jest autorem projektu uchwały zobowiązującego izbę warszawską do realizacji uchwały nr 8 z 20 maja 2023 r., która zakładała zorganizowanie protestu przeciwko niegodziwym stawkom wynagrodzenia z tytułu udzielonej pomocy prawnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, jak i stawkom ustalonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz wynagrodzeniu z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Przemarsz ulicami Warszawy miałby się odbyć 22 czerwca.

Adwokat Michał Fertak zgłosił w tym zakresie projekt uchwały przewidującą zwrócenie się do NRA o konstruktywną współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości, a jeśli nie przyniesie to efektu - zorganizowanie ogólnokrajowego protestu.  

Polecamy szkolenie online: Analiza opłacalności sprawy/rentowności kancelarii >

Z kolei adwokat Andrzej Tomaszek zgłosił projekt uchwały dotyczącej zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych w 2023 roku. Wynika z niej, że skutkują one ograniczeniem prawa strony do rzetelnego procesu. - Rozpoznawanie spraw, przeprowadzanie dowodów i orzekanie na posiedzeniu niejawnym, jak i rozpoznawanie środków odwoławczych przez jednego sędziego nie służy praworządności i osłabia zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Realizacja zasady sprawności postępowania nie może prowadzić do wyłączenia jego jawności i do ograniczenia prawa do wysłuchania - brzmi uchwała. I zawiera postulat podjęcia pilnych prac ustawodawczych nad przywróceniem prawidłowej realizacji zasad jawności, bezpośredniości i kolegialności orzekania w polskim procesie cywilnym, oraz wprowadzenia do procedury cywilnej przymusu adwokacko-radcowskiego przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym.

Zobacz też szkolenie online: Profesjonalne raportowanie czasu pracy w kancelarii >

 

Adwokatki chcą parytetów przy wyborach

Z kolei projekt Koło Kobiet przy ORA w Warszawie zakłada, że Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie miałoby zwrócić uwagę członków i członkiń, którzy planują występować wspólnie w ramach jednej listy kandydatów i kandydatek, na zapewnienie miejsc na liście dostatecznej, reprezentatywnej dla samorządu liczby kobiet – kandydatek na funkcje samorządowe.

Czytaj: Adwokatki chcą równowagi płci w wyborach samorządowych >>

- Powyższa rekomendacja koresponduje z wciąż niedostateczną reprezentacją kobiet w okręgowych radach adwokackich po wyborach przeprowadzonych w roku 2020, która wynosi z zasady około 20 proc., z rzadka zaś sięga do granicy 40 proc. Jakkolwiek organy samorządów zawodowych nie są adresatami ,, Dyrektywa ta wskazuje na wysokie standardy dbałości o równowagę płci, które należy, kierując się najwyższymi wartościami wyznawanymi przez organy samorządu adwokackiego, stosować odpowiednio - wynika z projektu uchwały.

Punkt trzeci proponowanej uchwały zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką do sformułowania jawnych, pisemnych i czytelnych rekomendacji odnoszących się do konieczności uwzględnienia odpowiedniej reprezentacji kobiet na listach kandydatów w wyborach do organów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz szczegółowej informacji o popartych badaniami naukowymi korzyściach płynących z poprawy równowagi płci w organizacjach. Co więcej, jeśli uchwała przejdzie - ORA będzie zobowiązana do dostarczenia członkom i członkiniom rekomendacji w formie elektronicznego opracowania oraz udostępnienie ich na jej stronie internetowej. Ma to być powiązane z ogłoszeniem o możliwości zgłaszania kandydatur.

Czytaj też w LEX: Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >