Przedmiotem wniosku jest zarządzenie Ministra Skarbu Państwa Nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.
Zdaniem RPO zakwestionowany akt prawny budzi wątpliwości co do zgodności z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, przede wszystkim z tego powodu, że został wydany bez podstawy prawnej, jak również reguluje prawa i obowiązki obywateli - uczestników konkursu, których nie łączy żaden stosunek wewnętrzny z organem, który wydał zarządzenie.
Rzecznik przypomina, że akty prawa wewnętrznego (uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów) mogą zostać wydane wyłącznie na podstawie ustawy oraz nie mogą być adresowane do podmiotu, który nie podlega organowi wydającemu te akty. - Jeśli prawodawca zamierza unormować sytuację prawną obywateli, powinien uczynić to w akcie normatywnym stanowiącym źródło prawa powszechnie obowiązującego – stwierdza RPO. I zauważa, że w zakwestionowanym zarządzeniu zostały wskazane przepisy ustaw, które nie stanowią podstawy prawnej do wydania przez Ministra Skarbu Państwa zarządzenia o zasadach i trybie dokonywania doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ponadto – zdaniem Rzecznika - Zarządzenie Nr 45 dotyczy przede wszystkim kandydatów nie będących pracownikami Ministerstwa Skarbu Państwa, a tym samym wkracza w materię zastrzeżoną dla przepisów powszechnie obowiązujących.

Wniosek do TK>>>>