Nowe rozporządzenie zmieni zasady obciążania zamawiających kosztami postępowania odwoławczego. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, zamawiający zobowiązany będzie zwrócić odwołującemu równowartość kwoty wpisu oraz uzasadnione koszty postępowania. Projekt zakłada też zmianę obowiązującej na gruncie dotychczasowych przepisów wykonawczych zasady proporcjonalnego obniżania kosztów w zależności od liczby łącznie rozpoznawanych odwołań. Nowa zasada przewiduje rozliczanie kosztów postępowania w odniesieniu do każdego z odwołań skierowanych do łącznego rozpoznania.
Projekt nie przewiduje natomiast zmian w zakresie wysokości wpisu od odwołania. Wpis zostanie zaliczony do kosztów postępowania odwoławczego. Obejmować on będzie w szczególności: wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu Zamówień Publicznych związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami członków Krajowej Izby Odwoławczej, przygotowującymi do należytego rozpoznawania odwołań, wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy, koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym.
Do innych kosztów postępowania odwoławczego zaliczone będą koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Krajowej Izby Odwoławczej oraz z wynagrodzeniem pełnomocników, jednak nie wyższym niż kwota 3.600 zł.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 198 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Został on opracowany w celu dostosowania przepisów wykonawczych do regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

 

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 11 lutego 2010 r.