Zalecenia Komitetu dotyczą m.in. następujących kwestii:
   - kontynuowania działalności szkoleniowej z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej wśród przedstawicieli zawodów prawniczych (w tym sędziów i prokuratorów), z ukierunkowaniem na postanowienia Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej i możliwości stosowania jej postanowień w polskim porządku prawnym,
    - wprowadzenia do Kodeksu karnego przepisu wskazującego expressis verbis motywację związaną                 z dyskryminacją rasową jako okoliczność obciążającą i mającą wpływ na wyższy wymiar kary,  
   - podejmowania przez władze polskie dalszych działań w celu zwalczania rasizmu w sporcie oraz dyskursu rasistowskiego w internecie,
    - wzmocnienia wysiłków służących skutecznemu ściganiu przejawów antysemityzmu,
    - ustanowienia niezależnego organu uprawnionego do otrzymywania skarg na przemoc lub inne nadużycia ze strony funkcjonariuszy policji oraz podejmowania niezbędnych środków w celu zapewnienia naboru do policji osób należących do mniejszości.

Zalecenia Komitetu wyznaczają kierunek, w jakim Polska powinna podejmować działania  zmierzające do dalszego podwyższania poziomu ochrony przed zjawiskiem dyskryminacji, w szczególności ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, a także przeciwdziałania mu i zwalczania jego przejawów. Wskazują one także przykłady podejmowanych w tym kontekście przez Polskę inicjatyw (w tym działalności szkoleniowej i zmian legislacyjnych), które Komitet ocenia jako pozytywne.

Strona polska jest zobowiązana udzielić Komitetowi informacji na temat sposobu przyjęcia niektórych zaleceń, w tym dotyczący zwalczania mowy nienawiści w internecie, w terminie jednego roku od daty przyjęcia ich przez Komitet. Kolejne sprawozdanie strona polska powinna przedstawić Komitetowi na początku 2018 roku.