Ustawa nowelizująca, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 1 kwietnia 2015 r., została opublikowana w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 539.

Radykalne zmiany w prawie spadkowym

Przedmiotowa nowelizacja przede wszystkim dotyczy zmian w prawie spadkowym. Zmieniona ma zostać zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Tego rodzaju dziedziczenie wiążę się aktualnie z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Nowelizacja przewiduje, że podstawowym sposobem dziedziczenia - w razie gdy nie zostanie przez spadkobiercę złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - będzie przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W takim przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostanie ograniczona jedynie do wartości stanu czynnego spadku. Obecnie ustawodawca przewiduje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia tylko w przypadku pewnych kategorii osób (w szczególności małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób prawnych). Ustawa modyfikuje również przepisy dotyczące zabezpieczenia spadku, wprowadza między innymi możliwość skorzystania z prywatnego spisu inwentarza.

Szerszy krąg pełnomocników

Nowelizacja poszerzy także krąg osób, które mogą zostać ustanowione pełnomocnikami. Dzięki zmianie kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnikiem będą mogły zostać ustanowieni również inni krewni strony niż obecnie, w szczególności dotyczyć ma to dziadków.

Zmienione przepisy o kosztach sądowych

Wprowadzone zmiany w prawie spadkowym wpłynęły również na znowelizowanie przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujące pokrywanie z majątku spadkowego kosztów sądowych związanych z zabezpieczeniem spadku oraz spisem inwentarza.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, www.prezydent.pl,

ID produktu: 40276605 Rok wydania: 2015
  LEX Touch Sigma>>>