Autroka twierdzi, że pierwszym podstawowym  warunkiem koniecznym dla uznania przez Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), że wzór wspólnotowy został publicznie udostępniony jest taki sposób jego ujawnienia, by mogli się z nim zapoznać specjaliści z danej branży, działający we Wspólnocie. Drugą zasadniczą przesłanką ujawnienia wzoru skutkującego utratą cechy nowości i/lub indywidualnego charakteru jest potwierdzenie daty tego zdarzenia. Wskazanie daty, w której nastąpiło publiczne ujawnienie wzoru, jest konieczne do ustalenia, który wzór został udostępniony wcześniej. Natomiast przesłanką nieistotną, drugorzędną jest państwo, w którym doszło do publicznego ujawnienia wzoru.Udostępnienie publiczne wzoru wspólnotowego następuje, w szczególności wskutek: opublikowania wzoru w branżowych czasopismach, katalogach, broszurach, itp., wystawienia wzoru na międzynarodowej wystawie, ekspozycji, targach, itp. - wykorzystania wzoru w handlu.
Publikacja wzoru wspólnotowego w prasie branżowej powoduje z zasady stwierdzenie przez OHIM utraty nowości później udostępnionego wzoru, gdyż spełnione są łącznie dwie przesłanki, mianowicie zapoznanie się z tym faktem specjalistów w danej branży, jak i potwierdzenie ujawnienia datą.
W przypadku wystawienia wzoru najbardziej istotne jest:
określenie zasięgu tego wystawienia, tzn., czy ujawnienie wzoru nastąpiło na międzynarodowej czy regionalnej lub lokalnej wystawie, oraz  wskazanie miejsca udostępnienia wzoru, tzn., czy wystawienie wzoru odbyło się na terytorium czy poza terytorium Wspólnoty.
Ponadto, należy również sprecyzować datę wystawienia wzoru wspólnotowego. Natomiast w przypadku różnych sposobów wykorzystania wzoru w handlu, tzn. sprzedaży czy reklamy wzoru w mediach, istotne jest przedstawienie przez wnioskodawcę w procesie o unieważnienie wzoru odpowiednich dowodów. Potwierdzeniem sprzedaży wzoru są najczęściej faktury lub pisemne oświadczenia osób zarządzających przedsiębiorstwami zaświadczające, że sprzedaż taka nastąpiła ze wskazaniem dat oraz zakresu terytorialnego wykorzystania wzoru w obrocie.
Z analizowanych przez autorkę artykułu decyzji Wydziału Unieważnień oraz Izby Odwoławczej wynika, że dowodem na istnienie wcześniejszego prawa do wzoru są wszelkiego rodzaju publikacje wskazujące datę, w której pierwszy wzór został publicznie ujawniony. Data ta nie może być napisana na dokumencie odręcznie88. Podkreślenia wymaga, że dowody przedstawione w procesie unieważnienia muszą spełniać trzy zasadnicze przesłanki:
-
dowody powinny być przedłożone Urzędowi w języku postępowania o unieważnienie,
- dowody powinny zawierać datę potwierdzającą ujawnienie wzoru wspólnotowego,
- wykazane dowodami publiczne ujawnienie wzoru powinno dojść do wiadomości specjalistów z branży, której dotyczy wzór.
Zakres terytorialny ujawnienia wzoru wspólnotowego jest kwestią drugorzędną - nie najistotniejszą przy rozstrzyganiu, czy nastąpiła utrata nowości lub indywidualnego charakteru wzoru. Istotniejsze jest to, czy ujawnienie wzoru dotarło do wiadomości osób wyspecjalizowanych w danej branży. Z uwagi na to opublikowanie wzoru w biuletynie japońskim czy na wystawie, poza terytorium Wspólnoty, może się stać powodem utraty nowości, jedynie w przypadku gdy zdarzenie to trafi do wiadomości specjalistów zajmujących się daną dziedziną. Oceniając zakres normalnej działalności, Urząd powinien oceniać, czy wzór de facto mógł dotrzeć do osób wyspecjalizowanych w danej dziedzinie. Można założyć, że jedynie w przypadku ujawnienia wzoru na terytorium Wspólnoty osoby wyspecjalizowane w danej dziedzinie mogły się zapoznać z danym rozwiązaniem, natomiast w przypadkach udostępnienia wzoru poza Wspólnotą takiej pewności nie ma89. Przy ocenie dojścia do wiadomości specjalistów publicznego ujawnienia wzoru bierze się pod uwagę zasięg i renomę imprezy, na której wzór jest publicznie udostępniony. W konsekwencji ujawnienie wzoru na małej lokalnej wystawie na terytorium Wspólnoty - nie musi być jednoznaczne z publicznym ujawnieniem w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Natomiast udostępnienie wzoru na wystawie o międzynarodowej renomie poza Unią Europejską - może być przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego traktowane jako spełniające warunki publicznego ujawnienia wzoru.

dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Autorka jest profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Cały artykuł>>> Europejski Przegląd Sądowy nr 4/2010