Takie warunki wydawania Monitora określa zmienione rozporządzenie ministra sprawiedliwości z  15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania
i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po dokonaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, podlegających obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze, podejmuje działania w celu ich ogłoszenia. Opłaty za ogłoszenie wpisu uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.
Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz zawiera załącznik do rozporządzenia, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym
certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
Nowe zasady wejdą w życie w niedzielę, 19 lutego.