Sprawa jest paląca, bo teoretycznie na wrześnie przesunięto część zgromadzeń izb adwokackich. To właśnie podczas nich wybierani są delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury, dziekan, prezes sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz członkowie i zastępcy członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej. Co ważne, bez wyboru delegatów ze wszystkich izb, nie jest możliwy Zjazd. Ze względu na COVID-19 wszystkie zgromadzenia przesunięte zostały na jesień. Teraz część izb rozważa ich przeprowadzenie, także w formie stacjonarnej, inne się wstrzymują.  

W czwartek, 27 sierpnia, NRA przyjęła propozycję prezydium Rady dotyczącą organizacji zgromadzeń izb adwokackich i zaplanowanego na listopad Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zarekomendowała izbom rozważenie "powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich" do czasu, w którym racjonalnie określony stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów członków izb, umożliwiać będzie ich przeprowadzenia. Wskazano, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Miałoby to nastąpić z uwzględnieniem "ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów". 

 


Ministerstwo analizuje sytuację

Jeszcze w sierpniu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w rozmowie z Prawo.pl podkreślał, że już w pierwszej tarczy antykryzysowej przewidziano możliwość zdalnego obradowania przez samorządy. W tarczy z 31 marca wprowadzono art. 14h, zgodnie z którym w czasie COVID-19 kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że - jak zauważają adwokaci - uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

- Dodatkowo przy kolejnych tarczach MS pytało samorządy, czy potrzebne są dodatkowe regulacje by prawidłowo przeprowadzić proces wyborczy. Stosowne regulacje zostały skonsultowane z samorządem radcowskim, natomiast adwokacki przekazał iż regulacje są już wystarczające - mówił i dodawał, że resort rekomendował w związku z powyższym "takie rozwiązania, jakie proponują samorządy, by również nie być posądzonym o manipulowanie samorządowym procesem wyborczym". - Biorąc powyższe pod uwagę, aktualny stan prawny pozwala przeprowadzić wybory w stanie epidemii, aczkolwiek jeśli pojawią się przeszkody wcześniej niemożliwe do przewidzenia, nie wykluczamy wsparcia po zapoznaniu się ze szczegółowymi propozycjami - wskazywał.

Teraz ministerstwo informuje, że na bieżąco analizuje sytuację związaną z rozwojem epidemii COVID-19 "co do możliwości uruchomienia procesów wyborczych w samorządach zawodowych zarówno radców prawnych, jak i adwokatów". 

- Rozważana jest ewentualna zmiana przepisów, by umożliwić zgromadzenia i przeprowadzenie wyborów do samorządu adwokackiego w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób biorących w nich udział - wskazuje. 

Czytaj: NRA rekomenduje: Zgromadzenia i krajowy zjazd jeśli sytuacja pozwoli>>

Jakie zmiany rekomenduje NRA?  

Naczelna Rada Adwokacka w swojej uchwale wskazała także kierunek propozycji inicjatywy ustawodawczej. Chodzi o propozycję przepisów w zakresie przedłużenia kadencji organów adwokatury i izb adwokackich - do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 30 września 2021 roku. 

Rada postuluje by do uchwał zgromadzeń izb i KZA nie stosowały się warunki ważności uchwał określone w art. 14h ust. 2 tarczy antykryzysowej z 31 marca br. Zgodnie z nim w czasie COVID-19 kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Są jednak warunki. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków organu.

 


Trzecia postulowana zmiana miałaby umożliwić NRA uchwalenie regulaminu wyborów do organu samorządu adwokatów i organów izb adwokackich i działania tych organów, w czasie trwania pandemii.

Radcy też analizują jak organizować krajowy zjazd

O podjęcie prac nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby zorganizowanie XII Krajowym Zjazdem Radców Prawnych zaapelował też do Ministerstwa Sprawiedliwości prezes KRRP Maciej Bobrowicz. Zadeklarował także chęć współpracy w zakresie wypracowanie rozwiązań. Swoją prośbę uzasadnił m.in. dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną. 

- Sytuacja związana z COVID-19 miała się zmieniać na lepsze, ale raczej tak nie będzie. Wystarczy obserwować liczby ale też słuchać ekspertów w zakresie choćby zabezpieczeń i transmisji wirusa. Nie wierzę wypowiedziom niektórych polityków, że wirus jest słabszy i będzie coraz słabszy. Rzeczywistość pokazuje, że tak nie jest - uzasadniał to w rozmowie z Prawo.pl. 

Czytaj: Warszawscy adwokaci proponują system do wyborów online, a NRA rozważa... ich przesunięcie>>

Przyznał równocześnie, że i samorząd radcowski pracuje nad różnymi wariantami i we wrześniu Krajowa Rada Radców Prawnych będzie podejmować decyzję w tej kwestii. - Niezależnie od tego wydaje się, że w obecnej sytuacji prawnej i epidemiologicznej potrzebne są zmiany legislacyjne. Dlatego zwróciłem się do Ministerstwa Sprawiedliwości - wskazuje. 

Jedną z kwestii, która miałaby pomóc jest rozstrzygnięcia czy ukonstytuowanie się zjazdu oznacza konieczność obecności uczestników w tym samym czasie i miejscu. Jeśli nie, możliwa byłaby forma online lub hybrydowa. Radcy wybory w swoich izbach częściowo już przeprowadzili, kolejne zaplanowane są na wrzesień i październik.