To procedura związana z wyborem uzupełniającym ławników SN, ponieważ za pierwszym razem nie udało się skompletować wymaganej liczby ławników. 
Senat w końcu czerwca ubiegłego roku wybrał 13 ławników (później dwóch złożyło rezygnację) na 36 miejsc wyznaczonych przez I prezes Sądu Najwyższego
. dlatego konieczny był nabór uzupełniający. Ławnicy wybrani w czerwcu ub.r. czekają na złożenie ślubowania przed I prezes SN, które prawdopodobnie nastąpi po wyborze uzupełniającym.

Czytaj: Senat wybrał ławników do Sądu Najwyższego>>
 

W wyznaczonym terminie, czyli do 25 lutego br. do Senatu wpłynęły zgłoszenia 28 kandydatów. Jak informowało biuro prasowe Senatu, sześcioro kandydatów zgłosiły grupy obywateli, pozostałe zgłoszenia złożyły organizacje i stowarzyszenia, wśród nich m.in.: Wspólnota "Wiara i Światło" przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z Bielska-Białej, "Trybunał Narodowy" z Jeleniej Góry, Fundacja "KupFranki.org" z Poznania i Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe.

Wybór ławników przez Senat wynika z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia zeszłego roku. Kadencja ławników – zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym – rozpocznie się w dniu złożenia ślubowania, a zakończy 31 grudnia 2021 r. Przepisy przewidują możliwość orzekania w SN w okresie przejściowym przez ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, ma co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.