Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu odwołania od decyzji organu I instancji stwierdził zły stan techniczny przewodów kominowych i instalacji gazowej znajdujących się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Nakazał zatem właścicielowi lokalu położonego na parterze zamurowanie otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu kuchni i łazienki. Wyjaśnił, że działanie to jest konieczne, by wyeliminować możliwość cofania się spalin i zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Podkreślił, że nakaz ten należało skierować do skarżącej, pomimo iż nieprawidłowe użytkowanie komina dotyczyło części wspólnej obiektu (przewodu kominowego), gdyż miało ono przyczynę w działaniu tylko jednego ze współwłaścicieli budynku.

Przewód wentylacyjny, nie spalinowy
Skarżąca podniosła, że wbrew ustaleniom organów administracyjnych, przewód kominowy, którego dotyczyło postępowanie, od zawsze był przewodem wentylacyjnym a nie spalinowym. Organ powinien był zatem sprawdzić dokumentację budynku, a dopiero później wydawać nakazy, które w jej ocenie były sprzeczne z prawem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił podniesiony zarzut i po uchyleniu decyzji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd przypomniał, że prawo do nakazania przez organ administracyjny w drodze decyzji, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowalnym, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi wynika z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Co do zasady, nakazy mogą dotyczyć usunięcia nieprawidłowości dotyczących samego obiektu. Jednakże, w sytuacji gdy zły stan techniczny lokalu oddziałuje na cały obiekt, możliwe jest nałożenie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych w lokalu bądź w lokalach. W takim przypadku chodzi o takie roboty, które mają na celu utrzymanie w należytym stanie obiektu budowlanego jako całości lub jego części.
 

  Wspólnota mieszkaniowa>>

Decyzja usunęła jedno zagrożenie i spowodowała inne
W badanej sprawie organy stwierdziły, że podłączenie do przewodu kominowego gazowego podgrzewacza wody w łazience w lokalu mieszkalnym na I piętrze, w sytuacji, gdy w mieszkaniu na parterze, w tym samym ciągu kominowym, znajdują się otwory wentylacji kuchni i łazienki, powoduje zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Aby zatem doprowadzić, do takiego użytkowania budynku, który wykluczałby zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla organ nadzoru budowlanego obowiązany był wydać nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zdaniem Sądu, organ nie wywiązał się jednak z tego obowiązku. Wydając bowiem nakaz zamurowania otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach na parterze, doprowadził do sytuacji, że lokal ten został pozbawiony całkowicie wentylacji, co naruszyło przepisy § 51 i § 147 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Likwidując jedno zagrożenie organ doprowadził zatem do wystąpienia nowego tj. całkowitego pozbawienia wentylacji w jednym z lokali miekszlanych.

Komin to część budynku
Sąd zauważył jednocześnie, że o sposobie przeznaczenia przewodów kominowych w budynku wielolokalowym może decydować wspólnota mieszkaniowa, jako że komin stanowi część wspólną budynku. Uprawnienia takiego nie ma zatem ani pojedynczy właściciel lokalu mieszkalnego, ani tym bardziej organ nadzoru budowlanego. Ustalenia swoje organ powinien oprzeć zatem w pierwszej kolejności o treść decyzji o pozwoleniu na budowę albo o ile nie zachowała się dokumentacja budowlana, uchwałę wspólnoty mieszkaniowej o przeznaczeniu przewodu kominowego i przypisaniu go do konkretnego lokalu mieszkalnego do użytkowania, jeżeli została podjęta. Dopiero wówczas w oparciu o wyniki kontroli obiektu budowlanego oraz ewentualnie zleconą ekspertyzę zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości i wnioski co do sposobu ich usunięcia, mógłby na podstawie art. 66 ustawy Prawo budowalne kierować odpowiednie nakazy.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2017 r. II SA/Wr 374/17.