Lekarze z Okręgowej Rady w Rzeszowie podjęli w styczniu 2014 r. uchwałę w sprawie dr Macieja Ż. Zawieszono tym samym lekarza w wykonywaniu zawodu nadając uchwale rygor natychmiastowej wykonalności. Zaznaczono, że po pół roku może się on domagać uchylenia zawieszenia. ORL poinformowała o swej uchwale ZUS, NFZ, wysłano wzmiankę do lekarskich akt osobowych.
Uchwała została podjęta na skutek zawiadomienia przez prokuratora rejonowego o podejrzeniu choroby psychicznej - schizofrenii (z dołączoną opinią psychologa) u Macieja Ż.
Po otrzymaniu tej informacji,  OKL orzekła o powołaniu komisji do zbadania kolegi po fachu. Wezwała więc go do poddania się badaniom, ale Maciej Ż. nie zgłosił się mimo wielokrotnego wezwania. Jednak odwołał się od uchwały, twierdząc, że jest zupełnie zdrowy. Naczelna Rada Lekarska utrzymała w mocy orzeczenie Okręgowej Rady powołując się na art. 12 ust.1 i 4 ustawy o zawodzie lekarza. Według tego przepisu, jeśli " lekarz odmawia poddania się badaniu przez komisję lub gdy okręgowa rada lekarska na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności medycznych przez lekarza grozi niebezpieczeństwem dla osób przez niego leczonych, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania..."
Lekarz wystąpił o uchylenie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA 21 października br. oddalił skargę uznając ją za niezasadną. Jeżeli okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zajęcia, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. ORL taka komisje zwołała. Organy procedowały zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
- Rada lekarska ma obowiązek, a nie możliwość zawieszenia lekarza, gdy następuje przeszkoda zdrowotna  w wykonywaniu zawodu - powiedziała sędzia Mirosława Kowalska. - W zawiadomieniach były zawarte pouczenia, że ma prawo starać się o uchylenie uchwały. Jednak ORL nie mogła postąpić inaczej - dodała sędzia. 
Wyrok nie jest prawomocny.
Sygnatura akt VII SA/Wa 842/14, wyrok WSA z 21 października 2014 r.