Przyjęto bowiem, że do czasu rozstrzygnięcia wniosku w konkretnej sprawie sędzia może podejmować dalsze czynności z wyjątkiem wydania orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w tej sprawie. 

Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd powinien znieść postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w sprawie po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki.

Dodatkowo przedmiotową nowelizacją ustawodawca poszerzył katalog spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych. I tak referendarz będzie miał uprawnienie do:

1) zawiadomienia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności w przypadku niewniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) podejmowania czynności w postępowaniu upominawczym;

3) wykonywania czynności zastrzeżonych dla sądu w postępowaniu egzekucyjnym, z wyłączeniem:

a) stosowania środków przymusu;

b) orzekania o ściągnięciu należności w trybie art. 873 kpc;

c) stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi;

d) spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z wyjątkiem wydania rzeczy ruchomej;

e) spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy;

f) spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;

4) wykonywania czynności w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym.

Opisane powyżej zmiany w k.p.c. mają na celu usprawnienie funkcjonowania sądów, uproszczenie niektórych czynności procesowych i zwiększenie dostępu do sądu.

Źródło: www.rcl.gov.pl