Tomasz K. zwrócił się do komendanta komisariatu policji o udostępnienie informacji publicznej polegającej na podaniu czy funkcjonariusz pełniący służbę w komisariacie policji, to osoba o wizerunku ze zdjęć załączonych do wniosku. Komendant poinformował go, że żądane dane nie stanowią informacji publicznej. W tej sytuacji Tomasz K. wniósł skargę do sądu administracyjnego, wyjaśniając, że jego wniosek nie zmierzał do uzyskania danych osobowych funkcjonariusza, a jedynie zweryfikowania osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Jego zdaniem ustalenie faktu czy dana osoba jest funkcjonariuszem czy nie jest, ma charakter publiczny a nie prywatny i może mieć znaczenie dla większej grupy osób, nie tylko dla skarżącego.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej >

Policja udostępni wizerunek danego policjanta, ale już nie rozpozna go na zdjęciu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie podzielił poglądu skarżącego  i skargę oddalił. Potwierdził, że policjanci są osobami pełniącymi funkcje publiczne, zatem dane ich dotyczące (zawarte np. w aktach osobowych czy w legitymacjach służbowych) są informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Pozostają bowiem w związku z realizacją zadań publicznych przez policję i jej pracowników (policjantów). Tym samym wizerunek policjanta ma walor informacji publicznej. Jednak skarżący nie domagał się udostępnienia informacji publicznej w postaci wizerunku konkretnego policjanta, a tylko identyfikacji osoby widniejącej na załączonych do wniosku zdjęciach jako konkretnego funkcjonariusza. Wniosek skarżącego nie dotyczył zatem udostępnienia informacji publicznej. Informacja ma walor informacji publicznej tylko wtedy gdy jest to informacja istniejąca i będąca w posiadaniu organu, od którego wnioskodawca żąda jej udostępnienia. Nie jest nią natomiast czynność identyfikacji osoby na zdjęciu. Zachowanie komendanta policji było zatem prawidłowe. Skoro bowiem żądanie identyfikacji osoby na zdjęciu nie było informacją publiczną wystarczyło odpowiedzieć wnioskodawcy na piśmie, bez wydawania decyzji w tym przedmiocie. Wówczas to sąd, tak jak w tej sprawie, jest od tego by zweryfikować pogląd organu, i ewentualnie nakazać udostępnienie takiej informacji, czy podjęcie określonej czynności.

Wyrok WSA w Poznaniu z 15.01.2020 r., II SAB/Po 55/19.

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych >