Nowelizacja ustaw wzmocni pozycję wojewody, który będzie miał prawo m.in. do wydawania poleceń administracji zespolonej, w tym policji, straży pożarnej oraz różnym inspekcjom. W określonych przypadkach, m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych, będzie miał takie uprawnienia wobec jednostek samorządu terytorialnego, wzrosną też uprawnienia kontrolne wojewody wobec samorządu.

Zmienione ustawy wprowadzają hierarchiczne podporządkowanie administracji rządowej wojewodzie, który zyskuje prawo do wglądu we wszelkie sprawy prowadzone przez te służby. Ponadto, jako zwierzchnik administracji rządowej, wojewoda będzie odpowiadał za jej działanie i będzie otrzymywał pełną informację o jej poczynaniach. Służby zespolone, a więc straże i inspekcje będą zobowiązane do przekazywania wojewodzie informacji o wynikach kontroli prowadzonych w podległych mu jednostkach. Od 1 stycznia 2010 roku wojewoda będzie też powoływał i odwoływał inspektora wojewódzkiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zmienione przepisy przekazują równoczesnie część dotychczasowych kompetencji wojewodów organom samorządowym.  I tak od 1 sierpnia 2009 r. marszałkowi województwa będzie podlegać m.in. zarządzanie parkami krajobrazowymi, gospodarka odpadami, sprawy środowisk kombatanckich, ośrodki doradztwa rolniczego. Do kompetencji rad gmin trafią zaś m.in. sprawy z zakresu ustanawiania i znoszenia pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Wchodzące w życie od 1 sierpnia regulacje wprowadzają pewne zmiany również w służbie cywilnej. Przywrócony ma być otwarty nabór na stanowiska kierownicze w administracji rządowej, dopuszczalna ma być także praca obcokrajowców w administracji. Nowelizacja wprowadza m.in. obligatoryjną służbę przygotowawczą w administracji, która ma służyć podnoszeniu kompetencji urzędników.