Z informacji przedstawionych przez Prokuraturę Generalną wynika, że w I półroczu 2011 r. do prokuratur wpłynęło 39.326 spraw o charakterze cywilnym i wpływ ten był większy w porównaniu z I półroczem 2010 r. o 1.476 spraw, tj. 3,9 proc. Prokuratorzy w I półroczu 2011 r. zakończyli 38.331 spraw (tj. o 2,9 proc. więcej niż w I półroczu 2010 r.). Są to najczęściej sprawy, w których prokurator występuje z powództwem o naprawienie szkody  w mieniu, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, o zaprzeczenie ojcostwa, o ubezwłasnowolnienie. Znaczny udział wśród podejmowanych przez prokuratorów działań stanowią wnioski do sądu o wszczęcie postępowań wobec osób nadużywających alkoholu. Skuteczność działań prokuratorów w tym zakresie jest bardzo wysoka, gdyż odsetek uwzględnianych powództw wzrósł w porównaniu do I połowy 2010 r. z 94,4 proc. do 95,1 proc. powództw rozpoznawanych.
Jeśli chodzi o sprawy o charakterze administracyjnym, to w I półroczu 2011 r. do prokuratur wpłynęło 24.148 takich spraw i wpływ ten był większy w porównaniu z I półroczem 2010 r. o 3.725 spraw, tj. 18,2 proc. Są to chociażby sprawy dotyczące roszczeń pracowników ze stosunku pracy lub w zakresie ubezpieczenia społecznego.