W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) przekształceniu w stowarzyszenie rejestrowe mogą ulec stowarzyszenia zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków. O zamiarze przekształcenia członkowie stowarzyszenia zwykłego powinni być odpowiednio wcześniej poinformowani, przynajmniej na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Sama uchwała powinna być podjęta jednogłośnie.

Dniem przekształcenia jest dzień wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Po otrzymaniu od sądu rejestrowego postanowienia o wpisie, organ nadzorujący wykreśli stowarzyszenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Z chwilą wpisu do KRS stowarzyszenie zwykłe ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W tym zakresie przewidziano dodatkowo zwolnienie z opłat uiszczanych za ogłoszenie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Stowarzyszenie wpisane do KRS wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, również te wynikające z przepisów prawa podatkowego. W szczególny sposób uregulowana jest w tym zakresie odpowiedzialność członków stowarzyszenia. Będą oni nadal odpowiadać całym swoim majątkiem solidarnie wraz ze stowarzyszeniem w zakresie zobowiązań powstałych przed dniem przekształcenia. Odpowiedzialność ta będzie jednak ograniczona czasowo i ma obowiązywać przez okres roku od dnia przekształcenia. Dodatkowo, będzie to odpowiedzialność subsydiarna, powstająca wówczas, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się nieskuteczna.

Powstałe na skutek przekształcenia stowarzyszenie rejestrowe będzie posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) nadanym wcześniej stowarzyszeniu zwykłemu.

Możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe została wprowadzona przez przepisy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 30 grudnia 2016 r.