Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej www.nabor.ora.waw.pl
Egzamin wstępny na aplikację adwokacką odbędzie się 29 września 2012 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 sierpnia 2011 r. (data stempla pocztowego). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w e-mailu przesłanym do Państwa po zarejestrowaniu się na stronie.
W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków. O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

    wniosek o dopuszczenie do egzaminu, (wydrukowany z extranetu)
    oryginał lub poświadczony przez bank odpis dowodu uiszczenia opłaty.

    W wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym. Opłata za egzamin wstępny wynosi 750,00zł. należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką". UWAGA!Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji.
    Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
    Zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, iż  kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej.
    - życiorys (wraz z datą i miejscem urodzenia).
    - odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).
    - kwestionariusz osobowy,  (wydrukowany z extranetu).
    - trzy zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.