Izba zajmie się ustawą o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, opartą na projekcie senackim. Nowelizacja ma na celu wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza ona możliwość zwrotu opłaty uiszczonej komornikowi, jeżeli dłużnik w stosownym terminie wykaże, że orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub zmienione tak, że nie nadaje się do wykonania, utraciło moc lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności  z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela. Do tej pory to dłużnik ponosił koszty postępowania egzekucyjnego, które przeciwko niemu nie powinno być prowadzone.

Kolejna nowelizacja, która stanowi wykonanie przez Senat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy ─ Karta Nauczyciela. Przewiduje ona przyznanie nauczycielom przedszkoli uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym - identycznych z uprawnieniami, jakie mają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy, przy jednoczesnym obniżeniu tych ulg z 37% do 33%.
Drogi publiczne
Senatorowie będą debatować nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, opracowaną na podstawie czterech poselskich projektów. W ustawie proponuje się, aby środki uzyskane z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, były przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, a nie na rachunek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Miałyby one być przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych.
Prawo zamówień publicznych
Senat omówi ustawę o zmianie ustawy ─ Prawo zamówień publicznych. Był to projekt rządowy. Intencją nowelizacji jest wzmocnienie mechanizmów nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych. Celem ustawy jest m.in. uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, co do zapewnienia podwykonawcom terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, zapewnienia wyboru wykonawców mających odpowiedni potencjał oraz ograniczeniu ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych. To wykonawca ma odpowiadać bezpośrednio przed zamawiającym za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Niewywiązywanie się z tych zobowiązań może dać podstawę do nałożenia na wykonawcę sankcji. Dodatkowo brak dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego wykonawcy lub kolejnej zaliczki. Warunkiem zapewnienia płatności podwykonawcy jest utrzymywanie płynności finansowej samego wykonawcy. Ustawa wprowadza więc obowiązek bieżącego zaliczkowania realizacji umowy o roboty budowlane zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom realizującym część zamówienia, za które wcześniej została wypłacona zaliczka. Nowe przepisy nakładają na wykonawcę obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo.

Dostęp do informacji
Senatorowie zajmą się ustawą  o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wywodzącą się z projektu poselskiego. Ma ona na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu uruchomienia i prowadzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, stanowiącego nowy tryb dostępu do informacji publicznej,  a także wprowadzenie możliwości korzystania ze Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, czyli z nieodpłatnego narzędzia teleinformatycznego umożliwiającego założenie i prowadzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Poprzednia nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej została uchwalona w 2011 r. Wprowadziła ona w życie nowy tryb dostępu do informacji publicznej – centralne repozytorium. Obecna nowelizacja przewiduje możliwość skorzystania z już istniejących, autonomicznych repozytoriów zawierających informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nakłada ona na ministra administracji i cyfryzacji, który tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej, obowiązek zapewnienia dostępu do informacji publicznych i możliwości przeszukiwania ich w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej z pozycji strony głównej biuletynu. Ze strony głównej BIP ma też być zapewniony dostęp i łatwe przekierowanie do centralnego repozytorium, co ma umożliwić szybkie odnalezienie poszukiwanych informacji.