Artykuł 146 ust. 1 p.z.p. wskazuje także, że w powyższej sytuacji unieważnienia umowy będzie dokonywał sąd powszechny na podstawie wystąpienia w tym zakresie skierowanego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zdaniem Izby - podstawy do unieważnienia ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego określone w ust. 1 art. 146 p.z.p., jak i w ust. 6 tego przepisu, stanowią podstawę oceny pod kątem wypełniania przesłanki ustawowej wskazującej na konieczność unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tzw. "wadę postępowania" (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.).
(KIO 2134/11).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line