Według Ministerstwa Finansów, które jest autorem projektu, obecne zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa nie pozwalają na racjonalne zarządzanie pieniędzmi. Zdaniem resortu przynosi to budżetowi straty (zwiększenie kosztów wynika z różnicy pomiędzy kosztem zaciąganych przez państwo zobowiązań a oprocentowaniem krótkoterminowych lokat w banku). Dlatego też wnioskodawcy chcą, aby minister finansów mógł wykorzystywać ww. środki na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa. Wykorzystane pieniądze byłyby zwracane z rachunków pomocniczych ministra finansów.

Zmiana ta umożliwić ma efektywne wykorzystanie wolnych środków zgromadzonych w sektorze publicznym, co wpłynie na obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi. Możliwość korzystania z aktywów finansowych, znajdujących się na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych ma przyczynić się do przejściowego zmniejszenia poziomu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.