Konferencja, rozpoczęła się w piątek - potrwa do soboty. Jej organizatorami są Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. Patronatem objął ją dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, a patronami medialnymi jest Wolters Kluwer Polska i Prawo.pl. 

Równocześnie, specjalny zespół powołany przez prof. dr hab. Mariusza Popławskiego, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zbiera w środowisku mediatorów, sędziów, profesjonalnych pełnomocników, propozycje dobry rozwiązań w zakresie mediacji. Można je przesyłać na adres mediacjauwb@gmail.com. W ciągu najbliższych miesięcy mają zostać opracowane dobre praktyki mediatorów.

Wydarzenie odbywa się w trybie hybrydowym: w formie Livestream i na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj: Bez zmian w prawie z mediatorami będzie problem, jak z biegłymi>>

Pandemia zmienia podejście do mediacji

Wiceminister Romanowski w swoim wystąpieniu wskazywał, że epidemia wpłynęła na postrzegania mediacji, także w środowisku adwokatów. 

- W sytuacji obostrzeń coraz więcej adwokatów zaczęło doceniać korzyści płynące z mediacji, szczególnie mediacji online - mówił, dodając, że z zainteresowaniem obserwuje inicjatywę e-mediacji i dziękował Centrum Mediacji przy NRA za opracowanie rekomendacji jej dotyczących i list adwokatów/mediatorów, którzy gotowi się jej podjąć. 

Wiceminister wskazywał, że istotny jest też aktywny udział adwokatów w dyżurach mediacyjnych. - Bardzo ważną rzeczą jest zainteresowanie szkoleniami, webinarami. To wszystko ma wpływ na profesjonalizacji działań mediacyjnych podejmowanych przez adwokatów, radców, poszerzenia ich umiejętności w zakresie technik mediacyjnych - podkreślał wiceminister.  

Wskazywał, że profesjonalni pełnomocnicy - zarówno adwokaci jak i radcy prawni, którzy znają specyfikę postępowania mediacyjnego i mają doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i występowanie przed sądem - mogą odgrywać istotną rolę i w mediacji i jako wsparcie dla mediatora. - To pełnomocnik zachęca też do mediacji i przygotowuje do niej, analizując projekt ugody, plan mediacji. Wspomagając klienta w zakresie określenia potrzeb i jego interesu - dodawał. 

- Mediacja ma już swoją ugruntowaną pozycje, jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, również okres pandemii pokazał, że to dobra odpowiedź i alternatywa dla procesów sądowych.  Ten czas pokazał, że powinna się rozwijać i powinniśmy ją propagować - mówiła adw. Jowita Grochowska, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. 

 

POLECAMY

Edukacja, współpraca, rozpowszechnianie mediacji

Podczas otwarcia konferencji, jej uczestnicy podkreślali, że do dalszego rozwoju mediacji - poza zmianami w przepisach, potrzebne są też działania w zakresie edukacji i jej propagowania. Wskazywali, że konieczne jest także częstsze korzystanie z niej w innych obszarach - np. w postępowaniach wobec nieletnich czy sprawach karnych. 

- Mediacje powinno się wprowadzać do szkół. Szkoliłam dzieci na mediatorów i co ważne dzieci nie mają oporów jak my dorośli - mówiła prof. Agnieszka Lewicka-Zelent, prodziekan ds. jakości kształcenia, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.  Sędzia Aleksandra Rusin-Batko podkreślała, że istotne jest też edukacja i szkolenia pełnomocników, i sędziów. Jak wskazywała to pełnomocnicy odgrywają często kluczową rolę, rozmawiając z klientami i zachęcając ich do pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.  

Z kolei Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku wskazywał, że w rozwoju mediacji istotna jest też współpraca różnych środowisk i na różnych płaszczyznach. - Już w 2013 r. zaczynaliśmy jeszcze z Ministerstwem Gospodarki działania związane z mediacją. Teraz mamy Centrum Arbitrażu i Mediacji. I tu w Białymstoku zrobiliśmy dobrą rzecz. Współpracujemy a nie współzawodniczymi, chcemy proces mediacji usprawnić - mówił. 

Dodawał, że mediacja i arbitraż już działają i są rozwiązaniami, z których wiele osób chętnie korzysta. - I tę szansę powinniśmy wykorzystać. Dużo mówi się o mediacji, dużo osób chce się nią zajmować, wszystkim trzeba życzyć powodzenia - wskazuje.  


Od strategii rozwoju mediacji po e-mediacje

Pierwszego dnia zaplanowano panel, podczas którego omawiane są strategie rozwoju mediacji, aspekty komunikacji pełnomocnika z mediatorem w procesie mediacji i kwestia e-mediacji. Omawiana jest też rola mediatorów i pełnomocników oraz problemy z tego wynikające. 

Czytaj w LEX: Mediacje i postępowanie ugodowe w sprawach cywilnych i gospodarczych >

 

POLECAMY

- W czasie konferencji chcemy zastanowić się nad możliwymi propozycjami zmian przepisów prawnych dotyczących mediacji. Dlatego przykładowo pierwszy panel dyskusyjny obejmuje prezentację dotyczącą mediacji w sprawach nieletnich. Zresztą jesteśmy - o czym świadczą trwające prace przygotowawcze dotyczące możliwych nowelizacji ustaw - u progu rozważania wprowadzenia obligatoryjnych spotkań informacyjnych, a może też próby mediacyjnej. Dlatego sobotni poranny panel ma ukazać jak to funkcjonuje w innych krajach - we Włoszech czy Grecji, gdzie już takie prawo obowiązuje, a bezpośrednio z Singapuru usłyszymy więcej o Konwencji Singapurskiej, w świetle postulowanej jej ratyfikacji przez Polskę - mówił Prawo.pl tuż przed wydarzeniem adwokat Cezary Rogula, wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Jak dodawał celem konferencji jest też to by pokazać różne podmioty uczestniczące w mediacji, nie tylko skupiać się na mediatorach, ale przyjrzeć się zadaniom pełnomocników. - Odpowiedzieć na pytanie dlaczego powinni brać udział w mediacji i jaką powinni pełnić rolę, tym bardziej, że te zadania są specyficzne, inne od tych przy reprezentacji przed sądem. A jako przedstawiciele Centrum Mediacji , możemy podzielić się doświadczeniem nie tylko ze strony bycia mediatorem, ale i pełnomocnika strony w mediacji - wskazuje mecenas. 

Zobacz procedurę w LEX: Skierowanie stron do mediacji na wniosek stron >

Zobacz procedurę w LEX: Skierowanie stron do mediacji z urzędu >