To właśnie według Ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowe rodzaje i tryb wyposażania w środki, mając na względzie, aby ich zastosowanie powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość.

Kontrolerzy dostaną dodatkowo możliwość stosowania pocisków niepenetracyjnych miotanych z broni palnej. Będą też mogli stosować środki powodujące łzawienie i ogłuszające. Według informacji ministerstwa pracownicy kontroli skarbowej, którzy mają brać udział w akcjach przeciwko osobom podejrzanym o przestępstwa podatkowe, tuż po zatrudnieniu będą przechodzić szkolenia z zastosowania wszystkich środków przymusu bezpośredniego.

Przypomnijmy, według Ustawy inspektorzy i pracownicy mogą stosować środki przymusu bezpośredniegowobec osób niepodporządkowujących się ich poleceniom.Środki przymusu bezpośredniegomogą być użyte jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia podporządkowania się poleceniom lub do skutecznego odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na inspektora, pracownika lub inną osobę, a także mienie i obiekty administracji skarbowej.  Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane przez inspektorówi pracowników w taki sposób, aby ich zastosowanie powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość.Można stosować jednocześnie więcej niż jeden środek przymusu bezpośredniego, jeżeli zastosowanie jednego środka nie odpowiada potrzebom zaistniałej sytuacji lub osiągnięcie podporządkowania się wydanym poleceniom przy zastosowaniu jednego środka okazało się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że okaże się bezskuteczne. Środków przymusu bezpośredniegonie stosuje się wobec kobiet o widocznej ciąży, osób o widocznym kalectwie lub w podeszłym wieku oraz osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 13 lat.5.Nie stosuje się kajdanek wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat. Nie wolno stosować pałki wobec osób stawiających bierny opór, chyba że zastosowanie siły fizycznej okazało się bezskuteczne.