Założenie Niebieskiej Karty jest informacją dla służb i opieki społecznej, że w danej rodzinie dochodzi do aktów przemocy.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak ( na zdjęciu) zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie wprowadzenia zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Chodzi o precyzyjne określenie katalogu dokumentów i danych zgromadzonych w toku procedury „Niebieska Karta”, do których dostęp mogą mieć zarówno ofiary przemocy w rodzinie, osoby podejrzane o jej stosowanie, jak i ją stosujące.

Ograniczenie dostępu

W piśmie Prezes UODO zwraca uwagę, że obecnie ograniczenie dostępu do dokumentów zgromadzonych w ramach procedury „Niebieska Karta” odbywa się na zasadzie wyłączeń, które są nieprecyzyjne dla podmiotów stosujących te regulacje. Przykładowo sprawca przemocy domowej ma dostęp do dokumentów, ale wyłączeniem „danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa…”. W ocenie Prezesa UODO taka konstrukcja przepisów powoduje, że nie jest jasne, do jakich dokumentów ostatecznie mają dostęp poszczególne osoby.

Prezes Urzędu wskazuje też, że w jednym z wyłączeń pojawia się określenie „innych dokumentów”, co dodatkowo komplikuje urzędom miast i gmin zapewnienie dostępu do dokumentacji. Prowadzi bowiem do tego, że ograniczenie prawa dostępu do danych osobowych nie następuje na poziomie prawa powszechnie obowiązującego, co przewiduje RODO, lecz jest zależne od uznania konkretnego urzędnika.

Rozporządzenie i ustawa wymaga zmian

Zdaniem prezesa Jana Nowaka trzeba znowelizować ustawę i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty". Także  wzory formularzy „Niebieska Karta", które ograniczają dostęp do danych osobowych zgromadzonych w toku tej procedury powinny być dostosowane do RODO. W tym przypadku chodzi o to, by przepisy te były zgodne z art. 23 RODO, który określa jakie elementy muszą mieć krajowe regulacje ograniczające uprawnienia przyznane na mocy tego rozporządzenia o ochronie danych.

- Formularz "Niebieska Karta "B" otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka " rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie - wyjaśnia Olga Grohs z Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. - Istotne jest precyzyjne sformułowanie, jakie dokumenty i komu można przekazać w trybie tego postępowania, inaczej Zespół Interdyscyplinarny zachowuje dokumentację w ścisłej tajemnicy, nawet niedostepnej dla pełnomocników osób objętych postępowaniem, gdyż są to dane wrażliwe - dodaje ekspertka.

Czytaj: Co zmieni się dla sprawców przemocy w rodzinie?