Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1357) ma na celu zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego rodzaju działalności.

Nowela poszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego - organ zyskuje możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bez zezwolenia. Przepisy zaostrzają również sankcję karne za gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób, w celu obciążania ich ryzykiem.

Ograniczono także możliwość pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów. Ustawa prowadza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego - 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie będą mogły być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.

Lepsza ochrona klienta ma też dotyczyć sytuacji, gdy będzie on zalegał ze spłatą pożyczki. Zgodnie z nowelizacją, limit odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek wyniesie sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (dotychczas 15 proc.). Limit ten ma również obejmować m.in. opłaty za prowadzenie czynności windykacyjnych.

Naruszenie przez kredytodawcę limitów: kosztów pozaodsetkowych oraz opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsetek za opóźnienia sprawi, że konsument będzie miał możliwość zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu.

Czytaj: Pełnomocnicy firm pożyczkowych: ustawa antylichwiarska niezgodna z Konstytucją RP>>>

  Piotr Tereszkiewicz
Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe>>>