Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego z Poznania zajmuje się sprzedażą wysyłkową materiałów edukacyjnych zawierających m.in. kursy językowe i szkolenia zawodowe. Do Delegatury UOKiK w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie dotyczące praktyk stosowanych przez spółkę. W styczniu 2012 r. Urząd wszczął postępowanie w sprawie ESKK.
W wyniku postępowania ustalono m.in., że we wzorcu umownym określającym warunki świadczenia usług znalazło się postanowienie o treści: Jeśli Twoja reklamacja dotyczy wad nadesłanych Ci materiałów, powinieneś ją zgłosić w terminie 7 dni od ich otrzymania poprzez odesłanie do ESKK uszkodzonych egzemplarzy wraz z pisemną informacją dotyczącą wady. Tymczasem zgodnie z prawem konsument może złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie dwóch lat od jego wydania, jednak nie później niż dwa miesiące od wykrycia usterki. W opinii Urzędu przedsiębiorca wprowadzał swoich klientów w błąd narażając ich na to, że zrezygnują z przysługującego im prawa do złożenia reklamacji.
We wzorcach umów stosowanych przez ESKK znalazły się także postanowienia tożsame z niedozwolonymi klauzulami. Zgodnie z jednym z kwestionowanych postanowień przedsiębiorca zastrzegał, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty w tym za zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki. Tymczasem zgodnie z prawem zniszczenie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostarczeniu przesyłki to nienależyte wykonanie umowy, za które odpowiada przedsiębiorca realizujący zamówienie. W takiej sytuacji konsument ma prawo dochodzić od niego odszkodowania lub odstąpić od umowy.
Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego karę pieniężną w łącznej wysokości 15 116 zł. Decyzja nie jest prawomocna przedsiębiorca może odwołać się do sądu.