Jak infromuej UOKiK, objęta została nim również spółka PGNiG Obrót Detaliczny.
W grudniu 2013 r. UOKiK wydał decyzję, w której uprawdopodobnił wykorzystywanie pozycji dominującej przez PGNiG. Spółka stosowała postanowienia umowne niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy hurtowo lub detalicznie kupowali od niej gaz.
Zakwestionowane klauzule ograniczały m.in. możliwość zmniejszania zamawianej ilości paliwa oraz mocy umownej na kolejny rok gazowy, uzależniając ją od zgody dominanta.
W trakcie prowadzonego postępowania spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk. Zgodnie z wydaną decyzją miała obowiązek wystąpić do odbiorców z propozycją aneksowania już zawartych kontraktów. W świetle zobowiązania odbiorcy PGNiG powinni uzyskać większą swobodę zmniejszania zamawianej ilości paliwa oraz wielkości mocy umownej na kolejny rok gazowy.
- Wszczęte dziś postępowanie sprawdzi czy spółka wykonała zobowiązanie i zmieniła umowy zgodnie z decyzją. Objęta została nim również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana po wydaniu decyzji i stała się stroną części zakwestionowanych umów - czytamy w komunikacie UOKiK.
Zgodnie z prawem za niewykonanie decyzji UOKiK grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.