Urząd zakwestionował postanowienie w regulaminie oraz treść pouczenia w wezwaniach do zapłaty Kolei Mazowieckich (KM). Ograniczały one prawa konsumentów do złożenia reklamacji. Zgodnie z warunkami przewoźnika, tylko pasażer posiadający imienny bilet mógł dochodzić swoich praw w drodze reklamacji. Tymczasem, zgodnie z przepisami, jedynym warunkiem, który musi spełnić konsument chcący reklamować przejazd kolejowy jest posiadanie dokumentu przewozu, np. zwykłego biletu, niekoniecznie imiennego. Wskutek praktyk KM konsumenci mogli odnieść mylne wrażenie, że nie mogą reklamować usługi przewozowej wtedy, gdy nie posiadają imiennego biletu.
Koleje Mazowieckie zobowiązały się do zmiany kwestionowanych działań w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się decyzji.