O kierunkach działań w tym zakresie dyskutowali w minionym tygodniu uczestnicy 8. Spotkania Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji przy Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Polskę reprezentował na tym forum prokurator generalny Andrzej Seremet.
Tegoroczne spotkanie było poświęcone przede wszystkim omówieniu ataków na społeczeństwo obywatelskie jako zagrożenie dla demokracji i praw podstawowych. Prokuratorzy rozmawiali także o niezależności prokuratury oraz o przygotowaniach do stworzenia Prokuratury Europejskiej.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że ataki na społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka, w tym prawo do wolności wypowiedzi, nie są nowym zjawiskiem. Aktualnie wyzwaniem dla organów państwa odpowiedzialnych za ochronę tych wartości jest natomiast wykorzystywanie przez sprawców nowoczesnych technologii informatycznych, umożliwiających im dotarcie do szerokiego grona odbiorców w różnych krajach. Dlatego konieczne jest – podkreślano - dalsze pogłębianie współpracy międzynarodowej prokuratorów, m.in. poprzez wykorzystywanie możliwości oferowanych przez Eurojust, podejmowanie działań w ramach wspólnych zespołów śledczych czy transfer procedur.
W sesji poświęconej niezależności prokuratury Prokuratorzy Generalni podkreślili, że choć w poszczególnych krajach uregulowania dotyczące funkcjonowania prokuratury różnią się od siebie, to niezmiennie najważniejszym zadaniem prokuratury i prokuratorów jest przyczynianie się do zagwarantowania praworządności i porządku publicznego. Dla umożliwienia prokuratorom wykonywania tych zadań podstawowe znaczenie ma zapewnienie im niezależności i autonomii oraz ustanowienie wystarczających w tym względzie gwarancji.
Jednym z punktów spotkania było także wystąpienie prof. Iaina Camerona z Uniwersytetu w Uppsali, poświęcone rozwojowi orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obszarze prawa karnego.
Sieć pozytywnie rozpatrzyła wnioski zgłoszone przez Prokuratorów Generalnych Serbii i Albanii o uzyskanie statusu obserwatora.
Kolejne spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji przy Sądach Najwyższych Państw Członkowskich UE odbędzie się w 2016 roku w Holandii.