17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która wprowadziła znaczne zmiany w zakresie inwestycji i usług telekomunikacyjnych. Jedną z takich zmian jest możliwość świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usług dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą, niż cena rynkowa. Niezbędne jest jednak do tego spełnienie szeregu wymagań, do których należą:
- wykonywanie działalności przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich;
- wykonywanie działalności w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych;
- istnienie niezaspokojonych potrzeb użytkowników końcowych w zakresie dostępu do usług telekomunikacyjnych;
- działalność musi być proporcjonalna i niedyskryminująca;
- podjęcie stosownej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
- uzyskanie zgody Prezesa UKE (wydanej w drodze decyzji administracyjnej).

Pismo wyjaśniające te przepisy ustawy wystosował Prezes UKE. Zgodnie z jego treścią, celem ustanowienia wskazanych wyżej wymagań było zabezpieczenie rynku telekomunikacyjnego przed wypieraniem inicjatyw prywatnych przez podmioty publiczne. Projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w powyższym zakresie niosą bowiem za sobą ryzyko zakłócenia rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Zdaniem Prezesa UKE, działania samorządów nie mogą prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostaną zmuszeni do wycofania się z prowadzenia gospodarczej działalności telekomunikacyjnej bądź też nie będą w stanie wejść z usługą na rynek telekomunikacyjny na tych obszarach, na których samorządy wprowadziły własne usługi. W konsekwencji interwencja publiczna (jednostek samorządu terytorialnego) powinna być skierowana tylko tam, gdzie mechanizmy konkurencji i wolny rynek nie zapewniają telekomunikacji.

Wystąpienie przez jednostkę samorządu z wnioskiem do Prezesa UKE o zgodę na świadczenie usług dotyczy sytuacji, w której ta usługa może pod względem dostępności i zasięgu terytorialnego jak i funkcjonalności stanowić substytut usług dostępu do Internetu świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Biorąc pod uwagę te zastrzeżenia, nie stanowi działania wymagającego zgody Prezesa UKE świadczenie usług za pomocą tzw. hotspotów. Wynika to z faktu, że gdy oferowana usługa nie stanowi substytutu dla usług komercyjnych, tzn. nie jest względem nich konkurencyjna i nie będzie istniało zagrożenie zakłócania konkurencji na rynku.

Prezes UKE zachęca również, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości samorządy występowały z zapytaniami, czy podejmowana działalność w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, wymaga uzyskania zgody Prezesa UKE.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad