Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ma zmniejszyć jedną z głównych przeszkód regulacyjnych, na którą napotykają firmy przy emitowaniu papierów wartościowych (udziałowych i dłużnych). Zastępując dyrektywę 2003/71/WE, uproszczono wymogi administracyjne związane z publikowaniem prospektów emisyjnych, a jednocześnie nadal gwarantuje się inwestorom potrzebne informacje.

„Przyjęte rozporządzenie to kolejny element poprawy otoczenia biznesowego, niezwykle ważny dla budowy unii rynków kapitałowych w Europie” – powiedział reprezentujący prezydencję maltański minister finansów Edward Scicluna. „Przepisy pomogą zwiększyć rolę finansowania rynkowego – obok finansowania bankowego – w uzyskiwaniu kapitału przez europejskie firmy”.

Większość przepisów rozporządzenia zacznie mieć zastosowanie 24 miesięce po jego wejściu w życie.

Źródło: www.europa.eu/newsroom